esp8266:docs

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
esp8266:docs [2019/11/29 10:13]
aithinker_fae [概述]
esp8266:docs [2019/12/24 07:57]
aithinker_fae [应用文档]
行 1: 行 1:
 ======ESP8266文档中心====== ======ESP8266文档中心======
 +
 +----
  
 本页面收集 ESP8266 相关文档 本页面收集 ESP8266 相关文档
 +
 +\\
 +
 =====概述===== =====概述=====
 +
 +----
 +
 ESP8266EX技术规格书 ​ {{:​esp8266:​espressif_doc:​esp8266ex_datasheet_cn_v6.1.pdf|中文}} ​ {{:​esp8266:​espressif_doc:​esp8266ex_datasheet_en_v6.1.pdf|EN}}\\ ESP8266EX技术规格书 ​ {{:​esp8266:​espressif_doc:​esp8266ex_datasheet_cn_v6.1.pdf|中文}} ​ {{:​esp8266:​espressif_doc:​esp8266ex_datasheet_en_v6.1.pdf|EN}}\\
 ESP8285技术规格书 ​   {{ :​esp8266:​espressif_doc:​esp8285_datasheet_cn.pdf |中文}} ESP8285技术规格书 ​   {{ :​esp8266:​espressif_doc:​esp8285_datasheet_cn.pdf |中文}}
-(ESP-01F,​ESP-01M,​ESP-01E内部芯片使用的是ESP8285芯片)+(ESP-01F,​ESP-01M,​ESP-01E,ESP-01D内部芯片使用的是ESP8285芯片) 
 + 
 +\\ 
 =====硬件文档===== =====硬件文档=====
-ESP8266EX管脚清单 {{ :​esp8266:​esp8266_pin_list.xls |中文}}\\ 
  
-=====产品规格书(New Product Specification)===== +----
-{{ :​esp8266:​docs:​a111ps00.pdf| ESP-01E 产品规格书}}{{ :​esp8266:​docs:​a111ps01.pdf | ESP-01E Product Specification}}+
  
-{{ :esp8266:docs:a102ps00.pdf ESP-01F 产品规格书}}{{ :​esp8266:​docs:​a102ps01.pdf | ESP-01F Product Specification}}+ESP8266EX管脚清单 ​{{ :esp8266:espressif_doc:esp8266_pin_list.xls |中文}}
  
-{{ :​esp8266:​A099PS00A1_ESP-01M_规格书.pdf | ESP-01M 产品规格书}}{{ :​esp8266:​A099PS01A1_ESP-01M_Product_Specification.pdf | ESP-01M Product Specification}}+\\
  
-{{ :​esp8266:​a018ps00.pdf | ESP-07S ​产品规格书}}{{ :​esp8266:​a018ps01.pdf | ESP-07S ​Product Specification}}+=====产品规格书Product Specification)=====
  
-{{ :​esp8266:​esp-12f_规格书-中文版_1_.pdf |ESP-12F 产品规格书}}{{ :esp8266:a014ps01.pdf| ESP-12F Product Specification}}+---- 
 +{{ :esp8266:docs:esp-01_product_specification_zh.pdf | ESP-01 产品规格书}} 
 +{{ :esp8266:docs:​esp-01_product_specification_en.pdf | ESP-01 Product Specification}}
  
-{{ :​esp8266:​esp-12s_规格书-中文版.pdf |ESP-12S ​ 产品规格书}} ​ {{ :​esp8266:​a020ps01a1_esp-12s_product_specification.pdf |ESP-12S Product Specification}} 
  
-{{ :esp8266:a020ps00a1_esp-12L_规格书.pdf | ESP-12L 产品规格书}} ​{{ :​esp8266:​a020ps01a1_esp-12l_product_specification.pdf |ESP-12L Product Specification}} +{{ :esp8266:docs:esp-01d_product_specification_zh_v1.0.pdf | ESP-01D 产品规格书}}
-=====产品规格书(Product Specification)=====+
  
-{{ :​esp8266:​docs:​a001ps00a2_esp-01_产品规格书_v1.2.pdf | ESP-01 产品规格书}}{{ :​esp8266:​docs:​a001ps01a2_esp-01_product_specification_v1.2.pdf | ESP-01 Product Specification}}+{{ :​esp8266:​docs:​esp-01s_product_specification_zh_v1.0.pdf | ESP-01S 产品规格书}}
  
-{{ :​esp8266:​docs:​a017ps00a2_esp-01s_产品规格书_v1.2.pdf | ESP-01S 产品规格书}}{{ :​esp8266:​docs:​a017ps01a2_esp-01s_product_specification_v1.2.pdf | ESP-01S Product Specification}}+{{ :​esp8266:​docs:​esp-01e_product_specification_zh_v1.0.pdf | ESP-01E 产品规格书}} 
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-01e_product_specification_en.pdf | ESP-01E Product Specification}}
  
-{{ :​esp8266:​docs:​a007ps00a2_esp-07_产品规格书_v1.2.pdf | ESP-07 产品规格书}}{{ :​esp8266:​docs:​a007ps01a2_esp-07_product_specification_v1.2.pdf | ESP-07 Product Specification}}+{{ :​esp8266:​docs:​esp-01f_product_specification_zh_v1.0.pdf | ESP-01F 产品规格书}} 
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-01f_product_specification_en.pdf | ESP-01F Product Specification}}
  
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-01m_product_specification_zh_v1.0.pdf | ESP-01M 产品规格书}}
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-01m_product_specification_en.pdf | ESP-01M Product Specification}}
 +
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-07_product_specification_zh.pdf | ESP-07 产品规格书}}
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-07_product_specification_en.pdf | ESP-07 Product Specification}}
 +
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-07s_product_specification_cn_v1.0.pdf | ESP-07S 产品规格书}}
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-07s_product_specification_en.pdf | ESP-07S Product Specification}}
 +
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-07s_wide_temperature_version_product_specification_zh_v1.0.pdf | ESP-07S(宽温版) 产品规格书}}
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-07s_wide_temperature_version_product_specification_en_v1.0.pdf | ESP-07S Product Specification}}
 +
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-12f_product_specification_zh_v1.0.pdf | ESP-12F 产品规格书}}
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-12f_product_specification_en.pdf | ESP-12F Product Specification}}
 +
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-12s_product_specification_zh_v1.0.pdf | ESP-12S ​ 产品规格书}}
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-12s_product_specification_en.pdf | ESP-12S Product Specification}}
 +
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-12s_wide_temperature_version_product_specification_zh_v1.0.pdf | ESP-12S (宽温版)产品规格书}}
 +
 +
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-12l_product_specification_zh_v1.0.pdf | ESP-12L 产品规格书}}
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-12l_product_specification_en.pdf | ESP-12L Product Specification}}
 +
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-13_product_specification_zh_v1.0.pdf | ESP-13 产品规格书}}
 +
 +{{ :​esp8266:​docs:​esp-15f_product_specification_zh_v1.0.pdf | ESP-15F 产品规格书}}
 +
 +
 +
 +\\
  
 =====用户手册(user manual)===== =====用户手册(user manual)=====
  
-{{ :​esp8266:​a000um00a3.pdf ​ | ESP8266系列模组用户手册}}+----
  
-{{ :esp8266:a000um01a3.pdf | ESP8266:​esp8266_series_modules_user_manual}}+{{ :esp8266:docs:​esp8266_series_modules_user_manual_zh_V1.5.pdf ​ | ESP8266系列模组用户手册}} 
 + 
 +{{ :​esp8266:​esp8266_series_modules_user_manual_en.pdf | ESP8266:​esp8266_series_modules_user_manual}} 
 + 
 +\\
  
 =====入门手册===== =====入门手册=====
-{{ :esp8266:a000og00a1.pdf | ESP8266系列入门教程}}+ 
 +---- 
 + 
 +{{ :esp8266:esp8266_start_guide.pdf | ESP8266系列入门教程}} 
 + 
 +\\
  
 =====NONOS-SDK 文档===== =====NONOS-SDK 文档=====
-ESP8266_SDK入门指南 {{esp8266:​docs:​2a-esp8266-sdk_getting_started_guide_cn.pdf|中文}} ​ {{ :​esp8266:​2a-esp8266-sdk_getting_started_guide_en.pdf |EN}}\\ 
  
 +----
  
-ESP8266_iot_demo指南 ​ {{ :esp8266:2b-esp8266_non-os_sdk_iot_demo_guide_cn.pdf |中文}} ​ {{ :esp8266:2b-esp8266_non-os_sdk_iot_demo_guide_en.pdf |EN}}\\+ESP8266_SDK入门指南 ​ 
 +{{:esp8266:docs:​esp8266-sdk_getting_started_guide_cn.pdf|中文}}  ​ 
 +{{:esp8266:docs:​esp8266-sdk_getting_started_guide_en.pdf |EN}}\\
  
  
-ESP8266_SDK_API参考指南 {{ :esp8266:2c-esp8266_non_os_sdk_api_reference_cn.pdf|中文}} ​ {{ :esp8266:2c-esp8266_non_os_sdk_api_reference_en.pdf |EN}}\\+ESP8266_iot_demo指南 ​  
 +{{ :esp8266:esp8266_non-os_sdk_iot_demo_guide_cn.pdf |中文}}  ​ 
 +{{ :esp8266:esp8266_non-os_sdk_iot_demo_guide_en.pdf | EN}}\\
  
 +
 +ESP8266_SDK_API参考指南 ​
 +{{ :​esp8266:​esp8266_non_os_sdk_api_reference_cn.pdf|中文}}  ​
 +{{ :​esp8266:​esp8266_non_os_sdk_api_reference_en.pdf |EN}}\\
 +
 +\\
  
 =====AT===== =====AT=====
  
-ESP8266AT指令集 {{ :esp8266:4a-esp8266_at_instruction_set_cn.pdf |中文}} {{ :esp8266:4a-esp8266_at_instruction_set_en.pdf |EN}}+---- 
 + 
 +ESP8266AT指令集  
 +{{ :​esp8266:​esp8266_at_instruction_set_cn.pdf |中文}}  
 +{{ :​esp8266:​esp8266_at_instruction_set_en.pdf |EN}}
  
-ESP8266AT指令使用示例 {{ :esp8266:4b-esp8266_at_command_examples_cn.pdf |中文}} ​ {{ :esp8266:4b-esp8266_at_command_examples_en.pdf |EN}}+ESP8266AT指令使用示例 ​ 
 +{{ :​esp8266:​esp8266_at_command_examples_cn.pdf |中文}}  ​ 
 +{{ :​esp8266:​esp8266_at_command_examples_en.pdf |EN}}
  
 +\\
  
 ===== 应用文档===== ===== 应用文档=====
  
-ESP8266/​8285系列模组底板pcb设计参考{{ :​esp8266:​a000dr00a0.pdf |安信可ESP系列模组PCB设计及天线摆放设计参考}}+----
  
-ESP8266/​8285系列模组生产须知{{ :​esp8266:​docs:​wifi量产注意事项.pdf |安信可ESP系列模组及芯片(8285、8266)生产注意事项}}+ESP8266/​8285系列模组底板pcb设计参考 
 +{{ :​esp8266:​docs:​antenna_design_reference_V1.1.pdf |安信可ESP系列模组PCB设计天线摆放设计参考}}
  
-ESP8266SSL加密使用手册 ​ {{ :esp8266:5a-esp8266_sdk_ssl_user_manual_cn.pdf |中文}} ​ {{ :esp8266:5a-esp8266_sdk_ssl_user_manual_en.pdf |EN}}\\+ESP8266SSL加密使用手册  ​ 
 +{{ :​esp8266:​esp8266_sdk_ssl_user_manual_cn.pdf |中文}}  ​ 
 +{{ :​esp8266:​esp8266_sdk_ssl_user_manual_en.pdf |EN}}\\
  
-ESP8266低功耗解决方案 ​ {{ :esp8266:9b-esp8266-low_power_solutions_cn.pdf |中文}} {{ :esp8266:9b-esp8266-low_power_solutions_en.pdf |EN}}\\+ESP8266低功耗解决方案  ​ 
 +{{ :​esp8266:​esp8266-low_power_solutions_cn.pdf |中文}} ​ 
 +{{ :​esp8266:​esp8266-low_power_solutions_en.pdf |EN}}\\
  
-ESP8266flash读写说明 ​ {{esp8266:​docs:​99A-ESP8266__Flash_RW_Operation__CN_v1.0.pdf|中文}} ​ {{ :esp8266:99a-sdk-espressif_iot_flash_rw_operation_en_v1.0_0.pdf |EN}}\\+ESP8266flash读写说明  ​ 
 +{{:esp8266:​docs:​esp8266_flash_rw_operation_cn.pdf|中文}}  ​ 
 +{{:esp8266:docs:​espressif_iot_flash_rw_operation_en.pdf |EN}}\\
  
-ESP8266云端升级指南 {{ :esp8266:99c-esp8266_fota_upgrade_cn.pdf |中文}} ​ {{ :esp8266:99c-esp8266_fota_guide_en_.pdf |EN}}\\+ESP8266云端升级指南 ​ 
 +{{:​esp8266:​esp8266_fota_upgrade_cn.pdf |中文}}  ​ 
 +{{:​esp8266:​esp8266_fota_guide_en_.pdf |EN}}\\
  
-ESP8266固件下载协议 ​ {{ :​esp8266:​esp8266-sdk_application_note_firmware_download_protocol_cn.pdf |中文}} {{ :​esp8266:​esp8266-sdk_application_note_firmware_download_protocol_en.pdf |EN}}\\+ESP8266固件下载协议  ​ 
 +{{:​esp8266:​esp8266-sdk_application_note_firmware_download_protocol_cn.pdf |中文}} ​ 
 +{{:​esp8266:​esp8266-sdk_application_note_firmware_download_protocol_en.pdf |EN}}\\
  
-ESP8266技术参考 ​ {{ :​esp8266:​esp8266-technical_reference_cn.pdf |中文}} ​ {{ :​esp8266:​esp8266-technical_reference_en.pdf |EN}}\\+ESP8266技术参考  ​ 
 +{{:​esp8266:​esp8266-technical_reference_cn.pdf |中文}}  ​ 
 +{{:​esp8266:​esp8266-technical_reference_en.pdf |EN}}\\
  
-ESP8266常见问题 ​   {{ :​esp8266:​espressif_faq_cn.pdf |中文}} ​ {{ :​esp8266:​espressif_faq_en.pdf |EN}}\\+ESP8266常见问题 
 +{{:​esp8266:​espressif_faq_cn.pdf |中文}}  ​ 
 +{{:​esp8266:​espressif_faq_en.pdf |EN}}\\
  
-ESP8266硬件设计指南 {{ :​esp8266:​esp8266_hardware_design_guidelines_cn.pdf |中文}} ​ {{ :​esp8266:​esp8266_hardware_design_guidelines_en.pdf |EN}}+ESP8266硬件设计指南 ​ 
 +{{:​esp8266:​esp8266_hardware_design_guidelines_cn.pdf |中文}}  ​ 
 +{{:​esp8266:​esp8266_hardware_design_guidelines_en.pdf |EN}}
  
-ESP8266WIFI信道选择指南 {{ :​esp8266:​esp8266_wi-fi_channel_selection_guidelines_cn_1.pdf |中文}} ​ {{ :​esp8266:​esp8266_wi-fi_channel_selection_guidelines_en.pdf |EN}}+ESP8266WIFI信道选择指南 ​ 
 +{{:​esp8266:​esp8266_wi-fi_channel_selection_guidelines_cn_1.pdf |中文}}  ​ 
 +{{:​esp8266:​esp8266_wi-fi_channel_selection_guidelines_en.pdf |EN}}
  
 +\\
  
 =====RTOS-SDK文档===== =====RTOS-SDK文档=====
  
-ESP8266RTOS_SDK编程手册 ​ {{esp8266:​docs:​20A-ESP8266__RTOS_SDK__Programming Guide__CN_v1.4.0.pdf|中文}} ​ {{esp8266:​docs:​20A-ESP8266__RTOS_SDK__Programming Guide__EN_v1.4.0.pdf|EN}}\\+----
  
-ESP8266RTOS_SDKAPI参考 ​ {{ :esp8266:20b-esp8266_rtos_sdk_api_reference.pdf |中文}}\\+ESP8266RTOS_SDK编程手册 
 +{{:​esp8266:​docs:​esp8266_rtos_sdk_programming_guide_cn.pdf|中文}} 
 +{{:​esp8266:​docs:​esp8266_rtos_sdk_programming_guide_en.pdf|EN}}\\ 
 + 
 +ESP8266RTOS_SDKAPI参考 
 +{{ :​esp8266:​esp8266_rtos_sdk_api_reference.pdf |中文}}\\
  
 注意:本文档为针对旧版 ESP8266 RTOS SDK V2.X 及之前版本的API参考。\\ 注意:本文档为针对旧版 ESP8266 RTOS SDK V2.X 及之前版本的API参考。\\
 对于新版本 ESP-IDF style ESP8266_RTOS_SDK V3.0 及之后版本,请参考 ​ 对于新版本 ESP-IDF style ESP8266_RTOS_SDK V3.0 及之后版本,请参考 ​
-{{ https://​github.com/​espressif/​ESP8266_RTOS_SDK|编程代码}} {{ https://​docs.espressif.com/​projects/​esp8266-rtos-sdk/​en/​latest/​get-started/​index.html |编程指南}} ​+{{ https://​github.com/​espressif/​ESP8266_RTOS_SDK|编程代码}} ​ 
 +{{ https://​docs.espressif.com/​projects/​esp8266-rtos-sdk/​en/​latest/​get-started/​index.html |编程指南}} ​ 
 + 
 +\\
  
 =====高级应用===== =====高级应用=====
 +
 +----
  
 ESP-TOUCH使用指南 ​ {{ :​esp8266:​esp-touch_user_guide_cn.pdf |中文}} ​ {{ :​esp8266:​esp-touch_user_guide_en.pdf |EN}}\\ ESP-TOUCH使用指南 ​ {{ :​esp8266:​esp-touch_user_guide_cn.pdf |中文}} ​ {{ :​esp8266:​esp-touch_user_guide_en.pdf |EN}}\\
  • esp8266/docs.txt
  • 最后更改: 2019/10/26 04:14
  • 由 127.0.0.1